REGULAMIN

SERWISU DZIALAJMYRAZEM.PL

PREAMBUŁA

Zważywszy na szybki rozwój w Polsce i na Świecie wirusa SARS-CoV-2, którego następstwem jest choroba COVID-19, twórcy projektu dzialajmyrazem.pl założyli za cel stworzenie miejsca w sieci Internet, w którym każda jednostka medyczna, każdy podmiot, który wykonuje swoje zadania statutowe i przyczynia się do ratowania życia oraz zdrowia ludzkiego, będzie mógł bezpłatnie zgłaszać zapotrzebowanie na rzeczy niezbędne do funkcjonowania ośrodków podczas zwalczania wirusa SARS-CoV-2 oraz jego skutków a przedsiębiorcy, którzy dysponują takimi rzeczami, będą mogli nieodpłatnie wspomóc dane jednostki.

1.                POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.            Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu dostępnego pod adresem internetowym www.dzialajmyrazem.pl („Serwis”).
1.2.            Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich usług oferowanych w Serwisie. Niektóre usługi mogą przewidywać dodatkowe zasady użytkowania, zawarte w regulaminach takich usług. Postanowienia indywidualnych regulaminów takich usług będą miały zastosowanie przed postanowieniami tego Regulaminu.
1.3.            Regulamin określa w szczególności:
1.3.1.        zasady i warunki rejestracji i korzystania z konta przez Usługobiorcę w Serwisie;
1.3.2.        zasady i warunki zamieszczania informacji przez Usługobiorcę w Serwisie;
1.3.3.        wymogi dotyczące rzeczy ruchomych (wszystkie materiały pomocne i niezbędne do funkcjonowania instytucji publicznych podczas zwalczania wirusa SARS-CoV-2 i jego skutków) oraz środków pieniężnych, które mogą być przedmiotem pomocy ze strony Usługobiorcy na rzecz instytucji publicznych.
1.4.            Serwis działający w domenie dzialajmyrazem.pl prowadzony jest przez spółkę działającą pod firmą G2A PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677012, NIP 5252709976, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 PLN („Usługodawca”).
1.5.            Treści dostępne w Serwisie dostępne są dla wszystkich korzystających z sieci Internet, chyba że z opisu danej funkcjonalności wynika inaczej. Jednakże z pełnej funkcjonalności Serwisu mogą korzystać tylko zarejestrowany i zalogowany Usługobiorca.
1.6.            Każdy Usługobiorca, który korzysta z Serwisu, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego treści. Rozpoczęcie korzystania z usług w ramach Serwisu jest równoznaczne z akceptacją przez Usługobiorcę warunków Regulaminu bez konieczności zawierania odrębnej umowy.
1.7.            Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także, na jego żądanie, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
1.8.            Dostęp do treści Serwisu oraz jego funkcjonalności zawartych w Regulaminie jest nieodpłatny.
1.9.            Usługodawca zobowiązany jest świadczyć usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami tego Regulaminu oraz przepisami prawa.
1.10.         Z zastrzeżeniem pkt 1.1 Regulaminu, do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą:
1.10.1.     – w przypadku Usługobiorcy, który nie posiada konta w Serwisie – umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi w momencie wpisania przez Usługobiorcę stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi z chwilą zamknięcia przez Usługobiorcę strony internetowej Serwisu;
1.10.2.     – w przypadku Usługobiorcy, który posiada konto w Serwisie – umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi w momencie wpisania przez Usługobiorcę stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi z chwilą zamknięcia przez Usługobiorcę strony internetowej Serwisu oraz usunięcia konta w Serwisie.
1.11.         Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Usługobiorcy przez osoby nieuprawnione. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. Dlatego Usługobiorca powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Usługobiorcy z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.
2.                ZASADY REJESTRACJI W SERWISIE
2.1.            Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu wyłącznie po dokonaniu nieodpłatnej rejestracji w Serwisie za pomocą formularza zgłoszeniowego.
2.2.            W celu rejestracji, Usługobiorca powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Usługobiorca ustala indywidualne login oraz hasło.
2.3.            W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
2.4.            Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Usługobiorca otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość z prośba o weryfikację konta Usługobiorcy. Po wejściu w link odsyłający zamieszczony w wiadomości Usługodawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Usługodawca rozpoczyna weryfikację danych wprowadzonych przez Usługobiorcę. W przypadku pozytywnego zweryfikowania danych Usługobiorcy wprowadzonych przez niego w formularzu rejestracyjnym, Usługodawca potwierdza rejestrację konta Usługobiorcy w Serwisie. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Usługobiorcy, zaś Usługobiorca uzyskuje możliwość dostępu do tegoż konta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.
2.5.            Usługodawca uprawniony jest do weryfikacji danych wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym oraz odmówienia utworzenia konta w przypadku, gdy uzasadnione okoliczności wskazują, że osoba, która dokonuje rejestracji, wykorzystuje nieprawdziwe lub fałszywe dane, a także w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2.6.            Usługobiorca jest zobowiązany do zgłaszania Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej wszelkich zmian dotyczących danych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian.
2.7.            Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiedni login i hasło. Usługobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim, w tym za treści zamieszczane przez te osoby trzecie w Serwisie.
3.                ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
3.1.            W celu należytego korzystania z Serwisu, zarejestrowania się i zalogowania, Usługobiorca powinien:
3.1.1.        we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;
3.1.2.        korzystać z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.
3.2.            Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 3 lub Opera 10 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
3.3.            Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania i usuwania treści informacji zamieszczanych przez Usługobiorcę w Serwisie oraz do ich przemieszczania w inne miejsca Serwisu, aniżeli te, w których znajdowały się pierwotnie.
3.4.            Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Usługobiorca nie był adresatem, korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami, a także zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
3.5.            Wszelkie działania podejmowane przez Usługobiorcę w ramach Serwisu, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
3.6.            Usługobiorca ma prawo powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
3.7.            Usługobiorca zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem z Serwisu nie będzie:
3.7.1.        Naruszał Regulaminu,
3.7.2.        podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
3.7.3.        naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Usługodawcy, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innego Usługobiorcy,
3.7.4.        dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.
W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę lub osoby trzecie korzystające z jego konta obowiązków wynikających z Regulaminu, Usługodawca, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz usunąć konto Usługobiorcy.
3.8.            Usługobiorca może usunąć konto w Serwisie samodzielnie albo zwrócić się do Usługodawcy z prośbą o jego usunięcie, wysyłając wiadomość e-mail z adresu podanego w trakcie rejestracji w Serwisie, a Usługodawca ma obowiązek na takie żądanie jego konto usunąć. Żądanie przez Usługobiorcę usunięcia konta jest równoznaczne z żądaniem usunięcia z Serwisu wszystkich ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie przez Usługobiorcę.
4.                ZAKRES POMOCY OFEROWANEJ PRZEZ USŁUGOBIORCĘ
4.1.            W ramach Serwisu, Usługobiorca jest uprawniony, odpowiednio, do wprowadzania informacji na temat możliwej do zaoferowania pomocy na rzecz instytucji publicznych albo zgłaszania zapotrzebowania na otrzymanie pomocy. Wszelkie informacje wprowadzone w Serwisie przez Usługobiorców nie mają na celu zawarcia umowy pomiędzy Usługobiorcami oraz nie stanowią oferty w rozumieniu polskich przepisów prawa. W przypadku woli nawiązania współpracy między Usługobiorcami są oni uprawnieni do bezpośrednich kontaktów między sobą i następnie ustalenie warunków handlowych rzeczonej współpracy.
4.2.            Usługobiorca oferujący pomoc dla instytucji publicznej w Serwisie powinien tworzyć osobne ogłoszenie dla każdej z rzeczy ruchomych lub środków pieniężnych stanowiących przedmiot pomocy. Usługobiorca zgłaszający zapotrzebowanie na pomoc w Serwisie powinien tworzyć osobne ogłoszenie dla każdej z rzeczy ruchomych lub środków pieniężnych, które w ramach pomocy pragnie otrzymać.
4.3.            Usługodawca w żaden sposób nie ingeruję w stosunki prawne między Usługobiorcami ani nie jest stroną stosunku prawnego nawiązanego między nimi.
4.4.            Przedmiotem pomocy oferowanym przez Usługobiorcy lub przedmiotem pomocy, o którą prosi Usługobiorca, nie mogą być towary, których obrót na terenie Rzeczpospolitej Polski jest niezgodny z prawem.
5.                WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
5.1.            Zawarte w Serwisie treści, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Prawa do tychże treści przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Serwisie te treści na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami trzecimi lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Poprzez korzystanie z tychże treści Usługobiorcy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów, baz danych lub projektów wynalazczych.
5.2.            Bez uprzedniej zgody Usługodawcy, Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu oraz treści w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w przepisach prawa. W szczególności nie są oni uprawnieni do zwielokrotniania, modyfikowania, blokowania, publicznego odtworzenia i publicznego udostępnianie w sieci Internet Serwisu lub jego części lub utworów zamieszczonych w Serwisie lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, ani do pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
5.3.            Usługodawca na podstawie umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną udziela Usługobiorcy niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Usługobiorcę z treści zamieszczonych w Serwisie wyłącznie w celu skorzystania z usług oferowanych w Serwisie. Licencja, o której mowa w poprzednim zdaniu, wygasa automatycznie wraz zaprzestaniem świadczenia usług drogą elektronicznych przez Usługodawcę.
6.                REKLAMACJA DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI SERWISU
6.1.            Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Usługobiorca może składać w dowolnej formie, w tym (i) za pośrednictwem formularza kontaktowego na platformie w Serwisie, (ii) pisemnie na adres Usługodawcy lub (iii) za pośrednictwem wiadomości e-mail pod następującym adresem: .
6.2.            Usługodawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Usługobiorcę. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Usługobiorcy na adres podany przez niego w reklamacji lub na adres podany w formularzu reklamacyjnym, jeżeli nie poda go w treści reklamacji.
6.3.            Usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Usługobiorca będący konsumentem może znaleźć informacje dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
7.                ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
7.1.            Usługobiorca, będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie trzydziestu (14) dni kalendarzowych począwszy od dnia zawarcia umowy o świadczenie rzeczonych usług. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie rzeczonych 14 dni. Powyższe postanowienia nie ograniczają możliwości wypowiedzenia umowy o świadczenie usług, także po upływie wskazanego powyżej terminu, w trybie przewidzianym postanowieniami Regulaminu. Usługobiorca może wykonać prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług na adres Usługodawcy.
7.2.            Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę przed jego upływem, przykładowo (i) za pośrednictwem formularza kontaktowego w Serwisie, (ii) pisemnie na adres Usługodawcy lub (iv) za pośrednictwem wiadomości e-mail pod następującym adresem: . W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, Usługobiorca, będący konsumentem, powinien wpisać (i) imię i nazwisko oraz (ii) adres e-mail.
7.3.            Usługodawca niezwłocznie potwierdza Usługobiorcy otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w informacji zwrotnej do Usługobiorcy, na trwałym nośniku, w tym za pośrednictwem wiadomości e-mail.
7.4.            W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną, wystarczy, aby Usługobiorca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa do odstąpienia od umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną przed upływem terminu do odstąpienia od umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną.
7.5.            Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7.6.            W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę umowa ta uważana jest za niezawartą.
8.                ODPOWIEDZIALNOŚĆ
8.1.            Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zamieszczonych w Serwisie przez Usługobiorcę, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
8.2.            Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Serwisie. Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie zwolnić Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności spowodowanej działaniami lub zaniechaniami Usługobiorcy w Serwisie oraz naprawić niezwłocznie szkodę powstałą z tego powodu u Usługodawcy.
8.3.            Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć na skutek nieprawidłowego działania poszczególnych usług w Serwisie, będącego wynikiem zdarzenia niezależnego od działań Usługodawcy.
8.4.            Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Usługobiorcy, w szczególności nieprawidłowym korzystaniem przez niego z usług lub korzystaniem z usług w Serwisie w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
8.5.            W przypadku Usługobiorcy niebędącego konsumentem postanawia się, że wszelka odpowiedzialność Usługodawcy, w tym deliktowa lub kontraktowa, względem tego Usługobiorcy nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 PLN, przy czym nie więcej niż w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Usługobiorcę, a także wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści oraz szkód pośrednich.
9.                PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POLITYKA COOKIES
9.1.            Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są zgodnie z postanowieniami załącznika nr 2 tego Regulaminu. Polityka cookies mająca zastosowanie do działań Usługobiorcy w Serwisie została opisana w załączniku nr 3.
10.             POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1.         Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Serwisu przez Usługobiorcę.
10.2.         Niniejszy Regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn przez Usługodawcę, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Usługodawcę lub oferty handlowej Usługodawcy, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania Serwisu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Usługobiorcy, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania Serwisu. W takim wypadku Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o rodzaju i charakterze zmian, przesyłając mu na adres e-mail zestawienie zmian oraz zmienioną wersję Regulaminu, nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian. W przypadku braku akceptacji zmian, Usługobiorca w celu rozwiązania umowy z Usługobiorcą powinien niezwłocznie powiadomić o tym Usługobiorcę z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego w Serwisie lub za pośrednictwem wiadomości e-miał pod wysłanej pod następujący adres: .
10.3.         W przypadku powstania sporu na gruncie Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sporu będą one rozstrzygane przez wyłącznie przez sąd polski, rzeczowo właściwy w Rzeszowie, chyba że prawo właściwe dla konsumenta przewiduje inaczej. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, chyba że prawo właściwe dla konsumenta przewiduje inaczej.
10.4.         Załączniki dołączone do tego Regulaminu stanowią jego integralną część.

ZAŁĄCZNIK 1 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat: G2A PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska („Usługodawca”)

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną zawartej ze Usługodawcą dotyczącą korzystania z funkcjonalności oferowanej przez serwis w domenie www.dzialajmyrazem.pl.

Imię i nazwisko:                        ____________________________

Adres e-mail Usługobiorcy:        ____________________________

____________________________

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ____________________________

ZAŁĄCZNIK NR 2 – POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PREAMBUŁA

Celem tego załącznika jest określenie działań podejmowanych przez Usługodawcę w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem Serwisu oraz powiązanych z nim usług i narzędzi wykorzystywanych przez Usługobiorcę do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie informacji i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Usługobiorcę z usług Serwisu. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych.

1.                INFORMACJE O ADMINISTRATORZE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1.1.            Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest G2A PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677012, NIP 5252709976, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 PLN (w tym załączniku określany jako „Administrator”). Oznacza to, że Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
1.2.            Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
1.3.            Ochrona danych osobowych Usługobiorcy jest priorytetem Administratora. W związku z tym Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw, uprzejmie prosimy o kontakt pod następującym adresem:
G2A PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

adres: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska

e-mail:

1.4.            Danymi osobowymi w myśl tego Regulaminu są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym dane wprowadzone w formularzu rejestracyjnym, ale również adres IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
1.5.            Podanie danych osobowych w celu utworzenia konta jest dobrowolne, ale jest również warunkiem utworzenia konta Usługobiorcy w Serwisie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości utworzenia konta w Serwisie.
1.6.            Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
1.7.            Administrator danych nie przetwarza danych osobowych Usługobiorcy w celu podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających istotny wpływ na Usługobiorcę.
2.                ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH
2.1.            Usługodawca otrzymał dane osobowe od Usługobiorcy podczas zakładania przez niego konta w Serwisie, a także później, w związku z aktywnościami Usługobiorcy dokonywanymi w Serwisie przy wykorzystaniu rzeczonego konta oraz w związku z aktualizacjami danych Usługobiorcy dokonywanymi przez niego za pośrednictwem konta.
3.                KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
3.1.            Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, nazwę stanowiska, służbowy adres e-mail, numer rachunku bankowego Usługobiorcy, firmę, adres korespondencyjny, NIP, REGON, adres strony internetowej Usługobiorcy, adres IP.
4.                CELE ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
4.1.            Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
4.1.1.        na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w związku z wykonaniem umowy w zakresie świadczenia usług droga elektroniczną przez Usługodawcę, w której stroną jest Usługobiorca lub podjęcia działań na żądanie Usługobiorcy przed zawarciem tej umowy, w tym dla potrzeb zakładania i zarządzania kontem Usługobiorcy, zapewnienia możliwości komunikacji między Usługobiorcami, obsługę reklamacji zgłaszanych przez Usługobiorcę;
4.1.2.        na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz na ich podstawie, co obejmuje przetwarzanie dla celów podatkowych i rachunkowych
4.1.3.        na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w związku z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa zasobów Serwisu, bieżącą komunikacją, rozwiązywaniem zgłoszonych mu spraw, poprawianiem jakości świadczonych usług, dochodzeniem i obroną roszczeń, a także w celach analitycznym i statystycznym, polegających na prowadzeniu analiz aktywności Usługobiorcy, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
5.                CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
5.1.            Administrator dokłada wszelkich starań, dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Administrator przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne.
5.2.            Co do zasady dane przetwarzane są przez czas realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych przez Usługodawcę może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa, w szczególności w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych. Maksymalnie dane osobowe Usługobiorcy będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia roku, w którym Usługobiorca usunął konto z Serwisu lub opuścił Serwis bez rejestracji konta. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.
6.                ODBIORCY DANYCH
6.1.            W związku z realizacją usług droga elektroniczną dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe lub jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w koniecznym zakresie także innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.
6.2.            W przypadku uzyskania dodatkowej wyraźnej zgody Usługobiorcy jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
6.3.            Dodatkowo, dane osobowe Usługobiorcy mogą być udostępniane innym Usługobiorcą posiadającym konta w Serwisie w celu umożliwienia Usługobiorcom nawiązanie współpracy. Usługobiorca, do których ma zastosowanie RODO, po uzyskaniu od Administratora danych osobowych drugiego Usługobiorca, jest zobowiązany spełnić wobec drugiego Usługobiorcy wszelkie obowiązki wynikające z RODO i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień na gruncie RODO.
6.4.            Administrator może udostępniać dane osobowe Usługobiorcy do podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Administrator, którzy wspierają jego działalność operacyjną w celu świadczenia usług drogą elektronicznych w ramach Serwisu.
6.5.            Administrator może udostępniać dane osobowe Usługobiorcy organom publicznym wspierającym Administratora w walce z oszustwami i nadużyciami, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu.
6.6.            Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w Serwisie przez roboty internetowe, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania czy zachowania Usługobiorców nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu Administrator może ujawnić Google Inc. adres IP Usługobiorcy.
6.7.            Usługobiorca może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Usługobiorcy) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym, w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Usługobiorcy, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Administratora lub wymienione podmioty, lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.
6.8.            Dane mogą być przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza obszarem terytorialnym Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdy takie przekazanie będzie mieć miejsce, wówczas, Administrator uprzednio, zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych, aby poziom ich ochrony odpowiadał poziomowi ochrony danych osobowych wynikający z RODO.
7.                ZABEZPIECZENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
7.1.            Wszystkie zbierane przez Administratora dane osobowe chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Administratorem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zarządzają danymi zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
8.                UPRAWNIENIA USŁUGOBIORCY
8.1.            Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.2.            W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, Usługobiorca, może złożyć skargę do właściwego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.3.            Wniosek dotyczący realizacji praw Usługobiorcy można złożyć w formie pisemnej lub drogą mailową na wskazane poniżej dane kontaktowe Administratora lub bezpośrednio do Inspektora ochrony danych.
8.4.            Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie. W szczególności z jakiego uprawnienia chce skorzystać Usługobiorca i jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.
8.5.            Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do Usługobiorcy o dodatkowe informacje.
8.6.            Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
8.7.            Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (jeśli taki adres e-mail podano).

ZAŁĄCZNIK NR 3 – POLITYKA COOKIES
8.8.            Usługodawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
8.9.            Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Umożliwiają Usługobiorcy, m.in. korzystanie ze wszystkich Serwisu Platformy; nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Usługobiorcy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
8.10.         Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Usługobiorcy pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu jest Usługodawca.
8.11.         Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
8.11.1.     dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania z jej funkcji; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
8.11.2.     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają z jej funkcjonalności, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
8.12.         W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania, opuszczenia strony Platformy lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
8.13.         W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
8.13.1.     „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
8.13.2.     „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
8.13.3.     „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Usługobiorcy ustawień i personalizację interfejsu Usługobiorcy, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Usługobiorcy, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
8.14.         W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy.
8.15.         Usługobiorca może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
8.16.         Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8.17.         Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre jej funkcjonalności.
8.18.         Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki Usługobiorca w każdej chwili może: usunąć pliki cookies, blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
8.19.         W celu dowiedzenia się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, Usługobiorca może skorzystać z pliku pomocy swojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.